• Dela sidan:
 • Facebook
 • Twitter

Elektroniska tjänster (e-tjänster)

I framtiden underlättar olika elektroniska eller digitala tjänster din vardag och hjälper dig att sköta din hälsa och ditt välbefinnande. Redan nu kan du t.ex. se dina uppgifter i tjänsten Mina Kanta-sidor, där patientuppgifterna antecknas. Du kan också få en remiss till Psykporten, där du kan få terapi via nätet. Tidsbokning via nätet blir också allt vanligare.

I fortsättningen kommer e-tjänster att användas allt mer, vilket gör livet smidigare. Man behöver inte nödvändigtvis åka en lång sträcka för att besöka läkare, utan läkarbesöket kan skötas via nätet. Nya elektroniska hjälpmedel är viktiga även för vårdpersonalen.

Det är också en väsentlig sak att du inte behöver uppge samma uppgifter fler än en gång och att uppgifterna överförs på ett skyddat och tillförlitligt sätt mellan vårdgivarna.

Kommun

Kommunerna fråntas ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster, eftersom det är landskapen som har det ansvaret efter att social- och hälsovårdsreformen har genomförts.

Kommunerna ansvarar även i framtiden för många andra ärenden som inverkar på din vardag, t.ex. skolor och daghem, bibliotek och kulturtjänster, idrottsanläggningar, ungdomsarbete, vägunderhåll, avfallshantering och miljöskydd.

Kundplan

Din behandlande läkare, en socialarbetare eller någon annan yrkesperson gör först en bedömning av hurdana tjänster du behöver. Efter det upprättas det en kundplan för dig. Den innehåller uppgifter om alla de tjänster du behöver och om hur de i praktiken ska genomföras.

Kundplanen upprättas för att du ska få alla de tjänster du behöver i rätt tid. Du kan själv delta i upprättandet av planen.

Kundsedel

För vissa tjänster kan du få en kundsedel efter att en läkare, socialarbetare eller någon annan yrkesperson har gjort en bedömning av vilka tjänster du behöver. Om du behöver t.ex. en starroperation eller någon annan icke brådskande operation, kan du få en kundsedel för den och välja var operationen ska utföras. Syftet med kundsedeln är att du ska kunna få vård så snabbt som möjligt.

Med en kundsedel är det möjligt att få också t.ex. fysioterapi, hemvård eller rehabilitering. När du remitteras till fysioterapi, får du hos den fysioterapeut som du väljer en behandling som motsvarar värdet på kundsedeln.

Kundsedeln beviljas av landskapet. En kundsedel som beviljas av landskapet fungerar på samma sätt som en servicesedel som beviljas av kommunen. Servicesedlarna ska tas ur bruk, så i fortsättningen kommer det endast att finnas kundsedlar.

Landskap

Landskapet är en ny självstyrelsenivå som placerar sig mellan kommunerna och staten. Landskapets beslutsfattare väljs genom landskapsval. I fortsättningen svarar 18 landskap för bland annat sina invånares social- och hälsovårdstjänster. De inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. De framtida landskapens gränser kommer till stor del att vara desamma som nu.

Se en lista över landskapen och läs mer här.

Mun- och tandvårdsenhet

En mun- och tandvårdsenhet är det som i vardagligt tal kallas tandklinik eller tandläkarmottagning. Där får du mun- och tandvårdstjänster på basnivå, t.ex. tandkontroller och lagningar av hål.

Du får själv välja vilken tandklinik, dvs. mun- och tandvårdsenhet, du besöker. Tandkliniken kan drivas av en privat eller en offentlig aktör.

Personlig budget

Om du behöver en stor mängd tjänster och du har ett långvarigt behov av dem, kan du få en personlig budget för att skaffa tjänsterna. Det typiska är att en personlig budget beviljas för att skaffa funktionshinderservice eller tjänster inom äldreomsorgen.

Du kan få en personlig budget efter att en läkare, en socialarbetare eller någon annan yrkesperson har gjort en bedömning av ditt servicebehov. De tjänster som du behöver antecknas i din kundplan. Efter det antecknas i den personliga budgeten ett visst belopp som du kan skaffa tjänster för. Det överförs inga pengar till ditt bankkonto, utan landskapet betalar den som utför tjänsten, t.ex. ett företag eller en organisation, ersättning för de tjänster som du använt.

Du kan själv besluta varifrån du skaffar de tjänster som ingår i kundplanen. Du kan också inverka på innehållet i tjänsterna. På det sättet får du tjänster som är lämpliga för just dig. Med den personliga budgeten kan du skaffa t.ex. boendeservice eller en personlig assistent.

Social- och hälsocentral

Vid social- och hälsocentralen får du de vanligaste hälso- och sjukvårdstjänsterna samt rådgivning om socialtjänster. Du besöker social- och hälsocentralen t.ex. om du har drabbats av en utdragen förkylning eller om du stukar foten.

Social- och hälsocentralerna är alltså till stora delar likadana som de nuvarande hälsovårdscentralerna. Tjänster som erbjuds vid social- och hälsocentralerna är t.ex. hälsokontroller, mottagning hos allmänläkare och handledning inom socialvården.

Du får själv välja vilken social- och hälsocentral du besöker. Social- och hälsocentralen kan drivas av en privat eller en offentlig aktör.

Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänster kallas de tjänster som du får för att stödja din hälsa och ditt välbefinnande. Exempel på sådana tjänster är

 • hälso- och sjukvård
 • sjukhustjänster
 • tandvård
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • mödra- och barnrådgivning
 • socialt arbete för vuxna
 • barnskydd
 • funktionshinderservice
 • boendeservice för äldre
 • hemvård
 • rehabilitering.

Ditt eget hemlandskap svarar i fortsättningen för att du får dessa tjänster när du behöver dem.

Tjänsteproducent

Tjänsteproducenten är den som rent konkret ger dig tjänsterna och vården inom social- och hälsovården. Tjänsteproducenterna driver t.ex. social- och hälsocentraler och tandkliniker.

När du alltså väljer vilken social- och hälsocentral du ska besöka eller var du ska använda en kundsedel, väljer du uttryckligen din egen tjänsteproducent. Tjänsteproducenten kan vara en privat eller offentlig aktör. Även en organisation inom tredje sektorn kan vara tjänsteproducent.

Valfrihet

I framtiden har du större rätt att välja var du skaffar dina social- och hälsovårdstjänster, dvs. var du t.ex. besöker läkare. Därigenom har du större möjlighet att inverka på dina egna tjänster.

Syftet med valfriheten är att du får vård utan långa köer. Du kan välja antingen en offentlig eller en privat tjänsteproducent eller använda till exempel en organisations tjänster. Kundavgifterna hos alla dessa är desamma för de tjänster som finansieras med offentliga medel.

Valfriheten innebär i praktiken att du kan välja vilken social- och hälsocentral och tandklinik du anlitar. Social- och hälsocentralen är i stor utsträckning likadan som den nuvarande hälsovårdscentralen. Där får du de vanligaste hälso- och sjukvårdstjänsterna och vid behov rådgivning om socialtjänster. Du kan också få en kundsedel eller en personlig budget.

Avsikten är att valfriheten ska införas stegvis så att den är införd i hela Finland senast 2022. Det görs försök med valfrihet redan nu i vissa områden, och fler försök är på gång. Du kommer att få höra om valmöjligheterna när frågan blir aktuell.

Läs mer om valfriheten här.