• Dela sidan:
 • Facebook
 • Twitter

Nu bygger vi vår framtida vardag

Hur blir din vardag efter landskaps- och vårdreformen?

Gärningar för vardag och liv i Finland

Landskaps- och vårdreformen är gärningar för en vanlig, bra finländsk vardag, mot ojämlikhet och för jämlikhet. Reformen genomförs för att alla – även våra barn och deras barn – ska ha högklassiga och så jämlika offentliga tjänster som möjligt i hela landet. Reformen ökar även människors möjligheter att delta. Invånarna i landskapen får sina röster hörda bättre i frågor som gäller dem själva, deras närstående, deras vardag och miljö.

 

Riksdagen fattar i juni–juli 2018 beslut om den lagstiftning som gäller landskaps- och vårdreformen. Reformen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Hur kan du påverka saker i ditt landskap? Och varför lönar det sig?

Läs mer

Landskapsreformen ökar folkväldet, din makt. Påverka ditt landskaps framtid genom att rösta i landskapsvalet 28.10.2018!

Du bestämmer redan i oktober vem som beslutar om bl.a. arbetskraftsåtgärder, miljöfrågor, social- och hälsovårdstjänster, planläggning, trafikinfrastruktur och utveckling av lantbruket i ditt landskap. Beslut som gäller ditt område och som tidigare fattades av bl.a. samkommunernas och statens regionala byråer (NTM-centralerna, RFV, arbets- och näringsbyråerna) överförs nu till beslutsfattare som du och andra invånare inom området har valt. Kom med och påverka ditt landskaps framtid från början.

Landskapsfullmäktige har ett stort ansvar och mycket makt när det gäller att utveckla området och anordna tjänster. Genom att rösta påverkar du vilka frågor som drivs framåt i ditt landskap. Rösta eller ställ upp som kandidat och skapa ett landskap där du vill leva!

 • Landskapsfullmäktige, som väljs i oktober, drar upp riktlinjer för landskapets strategi och framtid samt svarar för ekonomiplaneringen och -besluten. Nu skapar vi grunden för hur ditt eget landskap blir!
 • Landskapsfullmäktige fattar beslut för hela regionens bästa, över kommungränserna. När du vill påverka framtiden för ett livskraftigt landskap och samtidigt även din egen kommun, kan du ställa upp som kandidat eller delta genom att rösta.
 • Du kan rösta på kandidaterna i ditt landskap, om du är myndig finländsk medborgare, en EU-medborgare eller isländsk eller norsk medborgare som bor i Finland, eller om du har kommit utanför EU och bott minst två år i Finland. Storleken på landskapsfullmäktige varierar efter landskapets invånarantal: i mindre landskap finns det minst 59 och i större landskap minst 99 fullmäktigeledamöter.

Reformen ökar även andra direkta påverkansmöjligheter

Du kan göra din åsikt hörd i landskapsval och utöver det via bland annat ungdomsfullmäktige, åldrings- och handikappråd, klientråd, landskapsinitiativ och folkomröstningar i landskapet.

Läs mer: vaalit.fi/sv/landskapsval

Hur ser vardagen ut för en invånare i landskapet?

Läs mer

Ditt landskap lovar dig åtminstone dessa tre saker, invånare:

 • Besluten om ditt område blir mer demokratiska, och du kan göra din röst hörd i frågor som gäller dig och ditt landskap
 • Viktiga tjänster som produceras med offentliga medel består och når dig även i fortsättningen
 • Även kommande generationer har högklassiga, jämlika offentliga tjänster

Efter landskaps- och vårdreformen ser många saker i din vardag ut precis som tidigare: barnen går i skolan, kollektivtrafiken fungerar, människorna går till jobbet och hobbyer, hälsovårdscentralerna betjänar… Livet rullar på som tidigare. Samtidigt har det också uppstått nya saker – direkta påverkansmöjligheter för utvecklingen och händelserna inom det egna området har ökat: landskapsval, invånarråd, initiativrätt. Ungdomsfullmäktige och åldrings- och handikappråd för också saker inom bostadsområdet vidare.

Nu svarar landskapet, inte längre kommunen, för social- och hälsovårdstjänsterna. I praktiken betyder det en säkerhet om att så omfattande tjänster som möjligt är tillgängliga för alla: barn, ungdomar, personer i arbetsför ålder och åldringar. I allt fler hälsovårds- och välfärdstjänster finns det mer valfrihet, när privata företag och aktörer deltar i tjänsteproduktionen.

Landskapen ser också till områdets ekonomiska framgång och arbetar för företagens tillväxt och människornas arbetsliv. Tjänsterna för arbetssökande och företag har sammanförts under samma tak i landskapen – tillväxttjänster – för att främja sysselsättningen inom området och företagens konkurrenskraft.

Även de digitala tjänsterna ökar – på mer avlägsna orter kan personliga möten med sakkunniga inom olika områden ordnas via nättjänster. Dessa kan vara bl.a. läkarkonsultationer, sysselsättningsrådgivning, stödtjänster för familjer och företagstjänster. Många tjänster görs också mobila, så att de kommer dit kunderna finns.

Beslutsprocessen kring miljön, naturen och utnyttjande av naturresurser kommer nu närmare dig som invånare. Dina möjligheter att delta som en aktiv aktör ökar.

Läs mer om Landskapens uppgifter

Hur blir vardagen för dig och din familj?

Läs mer

Ditt landskap lovar dig och din familj åtminstone dessa tre saker:

 • Hela din familj får de hälso- och socialtjänster som den behöver, med fler valmöjligheter än tidigare
 • Du får hjälp och stöd i familjens vardag, efter din familjs situation och behov. Du kan be om hjälp i daghemmet, barnrådgivningen, vårdcentralen och skolan – du styrs till rätt ställe
 • Du kan välja lämpliga social- och hälsovårdstjänster för din familj ur ett bredare utbud än i nuläget

Efter landskaps- och vårdreformen kan din familjs vardag se ut till exempel så här:

Barnen går i dagis och skolan som förut, besöken till barnrådgivningen ordnar sig och hobbyerna fortsätter. Din hemkommun har hand om daghem, skolor och många motions- och kulturtjänster. Det som är nytt är att tjänsterna och stödet i olika livssituationer kommer närmare barnens, ungdomarnas och familjernas vardag, som i daghem och skolor. På så sätt samarbetar kommunen och landskapet över gränserna – för familjernas bästa.

Vad händer om familjen ställs inför överraskande motgångar, sjukdomar eller ekonomiska svårigheter?
Landskaps- och vårdreformen är gjord för att trygga skyddsnäten och göra tjänsterna för familjer lättare att nå, på en bredare bas och med bättre effekt. Tjänsterna finns fortfarande till för dem som behöver dem. Men det finns fler valmöjligheter, då organisationer och privata aktörer medverkar vid sidan av de offentliga tjänsterna. Tjänsterna sammanställs som ett nätverk så, att stödbehovet identifieras i tid och att familjerna får hjälp i rätt tid. Det är ingen skillnad var ditt hem finns – tjänsterna når även i fortsättningen hela landet, så jämlikt som möjligt.

Vardagen rullar alltså på, varför ska man vara intresserad?
Barnfamiljerna har ett fönster mot framtiden – de egna barnen och kommande generationer, vilkas liv vi påverkar med våra beslut just nu. Landskaps- och vårdreformen har gjorts för att kommande generationer ska ha så högklassiga och jämlika offentliga tjänster som möjligt överallt i landet – och som de inte behöver betala orimligt mycket för. Barnens framtid är en bra orsak att intressera sig för sina påverkansmöjligheter, något som denna reform också ökar. Läs även mer om landskapsvalet.

Hur blir din vardag när du åldras?

Läs mer

Ditt landskap lovar dig åtminstone dessa tre saker, senior:

 • Med hjälp av tjänster som levereras hem fortsätter en god vardag i hemmet så länge som möjligt
 • Social- och hälsovårdscentralerna betjänar som förut och i nödsituationer får du hjälp via 112
 • Du har allt fler möjligheter att påverka tjänsterna inom ditt område bl.a. via åldringsråd, val och diskussionsmöten

Pensionerade seniorer, av vilka större delen är aktiva och mår bra, fortsätter sina liv precis som förut även efter landskaps- och vårdreformen. Den egna kommunen svarar fortsättningsvis för vardagsmiljön samt kultur- och motionstjänsterna. När du blir äldre eller när konditionen kräver det, kommer landskapets hemvårdstjänster in i bilden. Tack vare tjänsterna kan alla leva ett bra liv i sitt eget hem så länge som möjligt. Om du är ensam, får du även stöd från organisationer med verksamhet som kan ge mer innehåll i livet.

Hälso- och sjukvården, hemvårdstjänsterna och boendetjänsterna för äldre är de viktigaste hörnstenarna i reformen. När befolkningen åldras är målet att samhället ska ha råd att erbjuda alla människor högklassiga offentliga tjänster i hela landet oavsett bostadsort, och jämlikt. En värdig och god ålderdom är en av de viktigaste målsättningarna för landskaps- och vårdreformen.

Studerande, hur blir din vardag?

Läs mer

Ditt landskap lovar dig åtminstone dessa tre saker, studerande, skolelev, unga person:

 • Du får de social- och hälsovårdstjänster som du behöver smart efter livssituation och behov
 • Antalet digitala offentliga tjänster ökar och de följer med dig oavsett tid och plats
 • När du tar examen och vill ta dig ut i arbetslivet, får du vid behov mångsidiga tjänster för sysselsättning, karriärutveckling och kompetensutveckling

Efter landskaps- och vårdreformen fortsätter studierna, skolgången och studentlivet som tidigare. Din nuvarande hemkommun och andra välbekanta utbildningsanordnare ansvarar även i fortsättningen för utbildningen – från förskoleundervisning till yrkesutbildning. Reformen ändrar inte heller högskolornas ställning eller verksamhet. Inga förändringar sker i finansieringen av dina studier i och med landskaps- och vårdreformen.

Du har tillgång till studerandevårdstjänster oavsett var i Finland du bor. Om du studerar i gymnasiet eller inom yrkesutbildning och behöver hälsovård eller tandvård, erbjuds tjänsterna av ditt eget landskap. Om du däremot studerar vid en yrkeshögskola eller ett universitet, får du samma studerandehälsovårdstjänster via Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Dessutom kan du i akuta sjukdomsfall vända dig till den vårdcentral som du valt.

Vardagen rullar alltså på som förut. Varför borde man vara intresserad?
Det finns något väsentligt som förändras för dig. Du kan blicka lite mer optimistiskt mot framtiden, där vårt samhälles funktion vilar på din generations arbete och skattepengar. I och med landskaps- och vårdreformen har priset på välfärdssamhällets tjänster inte skenat iväg. Du och kommande generationer har så högklassiga och jämlika offentliga tjänster som möjligt överallt i landet – oberoende av utgångspunkterna. Och du har allt mer möjligheter att påverka beslutsprocessen i ditt område. Läs även mer om ungdomsfullmäktige och landskapsvalet.

Hur syns reformen i din vardag, arbetssökande?

Läs mer

Ditt landskap lovar dig åtminstone dessa tre saker, arbetssökande:

 • Du får hjälp och stöd i alla skeden av arbetslivet, arbetssökning, yrkesval och kompetensutveckling
 • De digitala tjänsterna utvecklas och kompletterar servicen
 • Om du behöver mer stöd med sysselsättning, kan hälsovårds- och socialtjänsterna förenas smidigare med arbetskraftstjänsterna

Landskapsreformen är ett viktigt steg i skötseln av sysselsättningen, då landskapen tar över de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och NTM-centralernas företagstjänster. När ditt landskap ordnar tjänster för såväl företag som arbetssökande, är målet att göra att arbete, kompetens och arbetstillfällen möts bättre. Som arbetssökande får du fortfarande hjälp och stöd med att söka jobb, yrkesval och kompetensutveckling i alla skeden i din arbetskarriär. Digitala tjänster kompletterar servicen som ges ansikte mot ansikte. Målet är att de digitala tjänsterna ska utvecklas även i fortsättningen och att arbetssökande ska kunna få till exempel personlig rådgivning på nätet. Din egen kommun har fortfarande möjlighet att ordna lokala tjänster och din kommun ansvarar fortsättningsvis för bl.a. utbildningsfrågor.

När arbetskraftstjänsterna och hälsovårds- och socialtjänsterna flyttar in under samma tak hos landskapen, kan även de individuella behoven, kompetenserna och rehabiliteringen för dem som är mer svårsysselsatta stödas allt bättre och tjänsterna fungerar smidigare.

Hur blir din vardag, företagare?

Läs mer

Ditt landskap lovar dig åtminstone dessa fyra saker, företagare:

 • Mötet mellan arbetssökande och företagens arbetskraftsbehov underlättas
 • Du får de tjänster och det stöd som behövs för etablering, utveckling, tillväxt och internationalisering av företaget
 • Som invånare i landskapet kan du allt bättre påverka utvecklingen av din företagsmiljö
 • Ditt landskap satsar på mångsidigare företagsamhet och siktar till större tillväxt i hela landet

Inga stora förändringar är på kommande i företagarens vardag genast efter reformen. Många tjänster och beslut som stödjer företagande förblir kvar i din kommun, till exempel planläggning, företagstomter, företagsrådgivning och bl.a. energifrågor och vägunderhåll.

Reformen kan dock medföra nya möjligheter för att utveckla områdets livskraft och näringar. När arbets- och näringstjänsterna och NTM-centralernas företagstjänster övergår på landskapets ansvar, möts de behov som arbetskraften och företagen har på ett bättre sätt. Landsbygdens företagsfinansiering oh jordbrukets stödtjänster övergår också till ditt landskap.

Arbetskrafts- och tillväxttjänster

Målet med reformen är att allt bättre svara mot snabba förändringar i företag och på arbetsmarknaden och hitta de bästa metoderna för att öka områdets livskraft. Serviceföretag kommer att involveras allt mer i produktionen av arbetskrafts- och tillväxttjänster och samtidigt skapas både nya innovationer och nya marknader. Detta öppnar även fler affärsmöjligheter för lokala företag. Samtidigt ökar även alternativen för företagstjänster, där de tjänster som bäst lämpar sig för företagets behov kan hittas, till exempel utbildning, konsult- och utvecklingstjänster. I fortsättningen får du alltså de tjänster och det stöd som du behöver för att etablera, utveckla och internationalisera företaget av ditt landskap. Via landskapen får du även tillgång till landsomfattande internationaliserings- och innovationsfinansieringstjänster (Business Finland).

Landskapet kan producera tjänster själv eller köpa dem från privata företag och från organisationer. En mer omfattande valfrihet inom social- och hälsovården ger företagare nya arbetsmöjligheter. Till exempel kundsedlar och personliga budgetar ger även små producenter nya kunder.

Utveckling av landsbygdsföretag

Landsbygdsföretagarens vardag blir lättare när de administrativa tjänsterna samlas på samma ställe. Landskapsreformen slår ihop de tjänster som hittills skötts av närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna och regionförvaltningsverken, samkommunerna och kommunerna. Det är enklare att sköta ärenden med en organisation.

Det som är viktigt är att du fortfarande får stöd och hjälp – även personlig rådgivning – i alla ärenden som gäller ditt företag, till exempel stödvillkor, avbytarservice och djurhälsa. Ditt landskap ger råd i frågor som handlar om stöd och investeringar samt utveckling av landsbygdsföretag. Digitala tjänster utvecklas hela tiden och specialsakkunnigas hjälp och kompetens är också tillgängliga på virtuell väg.

Företagare och företag är ofta aktiva utvecklare inom sitt område. I och med landskaps- och vårdreformen öppnas större möjligheter för invånarna att delta i utvecklingen av hela landskapet. Stora riktlinjer inom markanvändning, trafikinfrastruktur och många andra strukturella frågor inom området beslutas i landskapsfullmäktige som väljs genom landskapsval. Initiativrätt, olika råd och klientråd driver också områdesutvecklingen vidare. Ökad delaktighet ligger också i företagens intresse.

Landskapens uppgifter syns i invånarnas vardag

+ Hälsa och välfärd Läs mer

Det viktigaste i reformen är att säkerställa att alla har möjlighet att få högklassiga social- och hälsovårdstjänster så jämlikt som möjligt, oavsett bostadsort. Ditt landskap svarar för att anordna tjänsterna och tjänster kan tillhandahållas av offentliga och privata aktörer samt av organisationsaktörer.

Detta betyder att du i många situationer själv kan välja social- eller hälsovårdstjänstens leverantör, bara den har godkänts av ditt landskap. Klientavgiften är den samma, oavsett om du väljer en offentlig, en privat eller en organisation som tjänsteleverantör. Du kan också besluta vilket verksamhetsställe i landskapet som du besöker, du alltså välja till exempel rådgivningsbyrå och socialstation.

Kommunerna, landskapen och områdets privata aktörer har ett nära samarbete. Målet med detta är att invånarna ska få läkartjänster och andra tjänster snabbare och smidigare, att köerna ska minska och att servicekedjorna ska bli smidiga helheter.

Närservicen har fortfarande en viktig roll i området där du bor. Du kan anlita bl.a. barnrådgivningstjänster precis som tidigare, och även företagshälsovården fortsätter som förut. De digitala tjänsterna ökar och skapar en ny flexibilitet i vardagen. Du kan bl.a. boka tider och fråga råd på nätet och diskutera virtuellt med en läkare på distans. Rådgivningsbyråns familjearbete utförs vid behov i hemmet och hemtjänster hjälper till i seniorers vardag vid behov. I glesbebodda områden kan tjänsterna föras närmare med hjälp av mobila enheter, som vaccinationsbussar och tandvårdsbussar.

Om du behöver akut vård, går du till närmaste jour precis som i dag, och i nödsituationer får du hjälp via 112. Centralsjukhusens samjourer erbjuder även i fortsättningen ofta behövda jourtjänster. De mest krävande vårdingreppen görs endast på 12 sjukhus med omfattande jour. Sådana tjänster behöver de flesta av oss sällan, kanske bara en gång i livet. Även inom socialarbetet betjänar krisjouren.

Människans övergripande välbefinnande beror givetvis även på andra saker än hälsovård. Motion, fritidsintressen, konst- och kulturtjänster är en väsentlig del av välbefinnandet, och de ligger fortfarande på din hemkommuns ansvar. Även organisationernas verksamhet och kamratstöd kan bidra med viktigt innehåll i livet. Många beslut kring frågor gällande boendemiljöns trivsel, byggande och natur fattas fortfarande i din hemkommun. Via landskapen kan du emellertid nu mer direkt och starkare påverka utvecklingen av området där du bor, oavsett om det gäller naturvärden, planläggning eller kulturmiljö.

Landskapets social- och hälsovårdstjänster:

 • social- och hälsovårdscentraltjänster
 • sjukhustjänster
 • tandvård
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • mödra- och barnrådgivning
 • vuxensocialarbete
 • barnskydd
 • handikapptjänster
 • boendetjänster för äldre
 • hemvård
 • rehabilitering

+ Miljö och trafik Läs mer

Beslut som gäller miljön är en stor helhet vars betydelse ökar hela tiden när det gäller människornas, företagens, samhällets och hela jordens välbefinnande och framtid. I landskapsreformen övergår många miljöfrågor och frågor gällande näringar och trafik till den nya landskapsstyrelsen, som väljs av invånarna i landskapet. Du har allt fler möjligheter att påverka utvecklingen av din livsmiljö genom att rösta, lägga fram initiativ och delta.

Ansvaret för naturens mångfald, stora riktlinjer för områdesanvändning, trafik, vatten- och havsvård och kulturmiljöer i ditt område övergår i stora delar till ditt landskap. Landskapet främjar en hållbar utveckling, koldioxidsnålhet, energi- och materialeffektivitet, klimatmål samt cirkulär ekonomi. I miljöfrågor har ditt landskap ett nära samarbete med statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova).

Landskapet har till uppgift att bland annat sköta vatten- och havsvården så att ett gott tillstånd uppnås i åar, älvar, insjöar, grundvatten och Östersjön. Samtidigt ser ditt landskap till att planerna för trafik och områdesanvändning stöder en hållbar utveckling av området. Därutöver har kustlandskapen ett nära samarbete i frågor gällande användning av havsområden och samordnar fiskets, turismens, trafikens, företagens och invånarnas behov. Till exempel övergår finansieringen av understöd för skydd av vattenområden och iståndsättning av vattendrag till landskapen.

Landskapen främjar skyddet av naturens mångfald och en hållbar användning av naturen. De förhandlar med markägarna om bildande naturskyddsområden baserat på frivillighet och främjar att naturvärden beaktas vid planeringen av mark- och vattenanvändning. Landskapen sammanställer uppgifter om områdets naturtyper samt växt- och djurarter. De producerar även information om miljön, främjar medborgarnas miljöansvar och företagens miljösystemarbete samt anordnar miljöfostran.

Trafik och transport är en väsentlig del av en fungerande boendemiljö. Även här har ditt landskap en viktig roll i att dra upp riktlinjer och utföra underhåll på landsvägarna inom ditt område och på så sätt skapa en infrastruktur för invånare och företag. Gatunätet och stadsmiljöerna ligger fortfarande på din kommuns ansvar.

Din boendemiljö, planläggningsfrågor och byggande ligger till största delen fortfarande hos din hemkommun. Om du vill bygga ett egnahemshus, ska du göra som tidigare och ansöka om bygglov hos din kommun. Landskapen svarar för de stora riktlinjerna för området och för landskapsplanen.

En bra och trygg livsmiljö är ett stöd för allt välbefinnande och en grund för livskraftiga landskap. En bra miljö skapar förutsättningar för företagande, matproduktion och ett hållbart utnyttjande av naturresurser.

Landskapets miljöuppgifter:

 • planering av landskapet samt landskapsplanläggning
 • främjande av planeringen av områdesanvändningen i kommunerna
 • vatten- och havsvård
 • havsområdesplanering
 • främjande av naturvården
 • vård av kulturmiljöer
 • produktion av miljöinformation

Landskapets trafikuppgifter

 • transportsystemets funktion
 • trafiksäkerheten
 • väg- och trafikförhållandena
 • den regionala väghållningen
 • samarbetet inom markanvändningen
 • produktionen av data om verksamhetsmiljön för den nationella planeringen av transportsystemet
 • uppgifter som gäller statsunderstöd för enskilda vägar och för mobilitetsstyrning

+ Sysselsättning Läs mer

Ett av målen för landskapsreformen är att arbetssökande ska hitta arbete och företagen ska hitta arbetstagare snabbare. Därför förnyas arbetskrafts- och företagstjänsterna i samband med landskapsreformen. Både arbets- och näringsbyråernas och NTM-centralernas uppgifter övergår på landskapens ansvar, vilket betyder att ditt landskap i fortsättningen ordnar tjänster för såväl företag som arbetssökande.

Du får hjälp och stöd med att söka jobb, yrkesval och kompetensutveckling i alla skeden i din arbetskarriär. Digitala tjänster kompletterar servicen som ges ansikte mot ansikte. Eftersom avstånden är långa i Finland är det viktigt att de digitala tjänsterna utvecklas även i fortsättningen och att arbetssökande ska kunna få till exempel personlig rådgivning på nätet. Din egen kommun har fortfarande möjlighet att ordna lokala tjänster, som verkstäder.

När arbetskraftstjänsterna och hälsovårds- och socialtjänsterna flyttar in under samma tak hos landskapen, kan även de individuella behoven, kompetenserna och rehabiliteringen för dem som är mer svårsysselsatta stödas allt smidigare. När det gäller främjande av sysselsättning har landskapen ett nära samarbete med företag, organisationer och kommuner. Genom att förena kompetensen hos olika aktörer är det möjligt att producera mångsidigare och mer kundorienterade tjänster för både arbetssökande och företag.

Läs mer: tem.fi/sv/landskapsreformen

+ Företagande. Läs mer

Allt bättre utgångspunkter skapas för företagsverksamhet och företagande i hela landet, när tjänsterna som stöder tillgången till arbetskraft är nära kopplade till andra tjänster som stöder företagens konkurrenskraft och tillväxt.

NTM-centralernas företagstjänster och arbets- och näringsbyråernas uppgifter övergår till landskapen. Målet är att snabbare och smidigare svara mot företagens behov och förändringar på arbetsmarknaden.

I framtiden kan landskapen anpassa tjänsterna så att de allt bättre svarar mot landskapets behov. Servicebehoven varierar i de olika landskapen, eftersom de har olika befolknings-, sysselsättnings- och yrkesstrukturer. I fortsättningen kan landskapen skräddarsy allt mer kundorienterade tjänster.

Du får de tjänster och det stöd som behövs för etablering, utveckling, tillväxt och internationalisering av företag. Dessa tjänster produceras allt oftare av privata företag, som ditt landskap konkurrensutsätter. På detta sätt skapas nya innovationer och ny, lokal affärsverksamhet. Via landskapen får du även tillgång till riksomfattande internationaliserings- och innovationsfinansieringstjänster (Business Finland).

Läs mer: tem.fi/sv/landskapsreformen

+ Landsbygd, mat och naturresurser Läs mer

Utveckling av landsbygden och jordbrukets stödtjänster övergår till landskapet. Lantbruket och livsmedelsekonomin, utvecklingen av landsbygden och naturresurstjänsterna är en omfattande helhet som omfattar bl.a. jordbruksstöd, livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välbefinnande, veterinärtjänster, växtskydd, landsbygdens projekt- och företagsfinansiering, Leader, fiskerihushållning, naturnäringar, vattentjänster och översvämningsskydd. En stor del av NTM-centralernas, regionförvaltningsverkets (RFV) och kommunernas uppgifter sammanförs nu under samma tak, till ditt landskap.

Landskapen har till uppgift att skapa förutsättningar för mångsidig företagsamhet, matproduktion och övrig hållbar användning av naturresurser. Landskapen samarbetar också tätt med Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova. Din egen kommun svarar fortfarande för många lokala tjänster som stödjer landsbygdsföretagandet.

Avbytartjänster och veterinärtjänster hör i framtiden till landskapets uppgifter. Livsmedelsverket som inrättas år 2019 svarar för utbetalning av jordbruksstöd, men landskapet behandlar ansökningarna och övervakar stöden. Även efter landskapsreformen bygger de jordbrukspolitiska riktlinjerna på EU-lagstiftningen och den gemensamma jordbrukspolitiken.

Landskapen tryggar förutsättningarna för livskraftig utveckling, företagande och matproduktion samt för hållbar användning av naturresurser inom ditt område. Av kommunernas uppgifter övergår bl.a. uppgifter kring administrationen av jordbruksstöd och avbytartjänster till landskapen. Samarbetet mellan kommunerna och landskapen säkerställer att tjänsterna når lantbruksföretagare och landsbygdens invånare på ett jämlikt och fungerande sätt i olika delar av landskapen. En stor del av sakkunniguppgifterna inom fiskeri- och vattenhushållning övergår också till landskapen och samarbetet mellan landskapen säkerställer att uppgifterna sköts på ett kompetent sätt inom vattenområden som överskrider landskapsgränserna. Att trygga människornas, djurens och miljöns välbefinnande är en av de viktigaste uppgifterna för ditt landskap.

+ Säkerhet Läs mer

Också efter landskapsreformen har alla invånare rätt att få hjälp, känna sig trygga i sin livsmiljö och klara krissituationer. Den personliga säkerheten innebär oftast att du får hjälp när du det behöver. Landskapens egna räddningsverk svarar för den här säkerheten. Tillgången till tjänster och hjälp i olyckssituationer håller vid reformen minst samma standard som i dag: brandkåren eller ambulansen är på plats minst lika snabbt som förut. Vid nödsituationer ring 112. Prehospital akutsjukvård fungerar även i fortsättningen som närtjänster. Prehospital akutsjukvård ger en bedömning av vårdbehovet och ser till att du får brådskande vård vid behov. Alla människor har möjlighet att få brådskande sjukvård på primärvårdens, den specialiserade sjukvårdens och socialvårdens jourmottagningar som har öppet dygnet runt.

Landskapsreformen har inte några konsekvenser för polisens verksamhet. Vid behov anländer polisen alltså på plats på samma sätt som i dag.

Miljösäkerhet och krisberedskap är uppgifter som hör till ditt landskap. Det innebär att ditt landskap har ansvar för åtgärderna inför bland annat naturkatastrofer, miljökatastrofer eller andra stora och oväntade problem. Om till exempel snön på trädgrenarna eller en höststorm bryter alla linjerna, ligger det på landskapets ansvar att genomföra och leda räddningsinsatserna.

Ditt landskap ser också till att miljögifter, miljöföroreningar eller skadliga ämnen inte riskerar att ge skador på dig eller på din omgivning. Att hantera översvämningsrisker hör också till landskapens uppgifter. Landskapen samarbetar intensivt inom olika vattenområden och samarbetet med landskapens räddningsverk intensifieras ytterligare.

Det viktigaste är dock att du kommer ihåg att du i alla nödsituationer fortfarande kan ringa det gamla bekanta numret 112 för att få hjälp.

Vilka är landskapen?

Efter reformen finns det 18 landskap och det är meningen att de ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020. De nya landskapen är självstyrande områden.

 

LÄS MER OM DITT LANDSKAP
Se hur reformen framskrider i ditt landskap, läs om lokala förberedelser och delta i diskussioner. Klicka fram dig till ditt landskaps webbplats:

Videon till dig

Vem är den verkliga LANDSKAPSGURUN? Är det du?

Alla tiders trivialaste test om nationens viktigaste reform.

Här börjar testet – och slutet gott, allting gott. Lycka till i karusellen >>>

 

Börja

Frågor och svar

+ Vad är landskaps- och vårdreformen?

18 nya landskap grundas. Besluten i dem fattas av landskapsfullmäktige som väljs genom val. Kommunerna finns kvar, men en del av deras uppgifter övergår till landskapen. Landskapen tar också över större delen av NTM-centralernas, arbets- och näringsbyråernas, regionförvaltningsverkets (RFV) och samkommunernas uppgifter. Landskapen har ingen beskattningsrätt, utan finansieringen kommer från staten och genom klientavgifter. Landskapet ordnar social- och hälsovårdstjänsterna inom sitt område, ansvarar för att de är tillgängliga och för att valfriheten förverkligas inom ramen för valfrihetslagen.

+ Vilken tidsplan har reformen?

Landskapsvalet hålls 28.10.2018. I valet väljer röstberättigade invånare i landskapet ledamöter till landskapsfullmäktige i sitt landskap. Beroende på landskapets storlek finns det minst 59 och högst 99 ledamöter i landskapsfullmäktige.

I början av 2019 organiserar sig landskapsfullmäktige och landskapen och under våren fattar de beslut om ordnande av vårdtjänster och förverkligande av valfriheten.

Riksdagen fattar i juni–juli 2018 beslut om den lagstiftning som gäller landskaps- och vårdreformen. Reformen avses träda i kraft den 1 januari 2020, samtidigt som ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen. Valfriheten utökas stegvis.

+ Ökar reformen byråkratin?

Tvärtom! Den bärande tanken bakom landskaps- och vårdreformen är att skapa en modern, smidig och kostnadseffektiv förvaltning som betjänar människor kundorienterat i Finland.

Antalet olika förvaltningsorganisationer minskar avsevärt när cirka 190 organisationer mellan kommuner och andra organisationer ersätts med 18 landskap. Landskapen tar över uppgifter från cirka 400 olika kommunala eller statliga myndigheter. Detta är ett stort steg inom kundorienterad service mot principen om att få alla tjänster över en disk. Större delen av NTM-centralernas, arbets- och näringsbyråernas, regionförvaltningsverkens (RFV), samkommunernas och kommunernas uppgifter sammanställs under samma tak så, att kunderna smidigt får de tjänster som bäst lämpar sig för deras situation. Sammanställningen av uppgifterna skapar även effektivitet i verksamheten i till exempel arbetslivstjänsterna, när företagens arbetskraftsbehov och arbetssökandenas kompetens möts bättre.

+ Vad händer med närservicen?

Landskapet har till uppgift att se till att alla människor har tillgång till viktiga offentliga tjänster och att tjänsterna kan nås relativt enkelt. Närservice inom social- och hälsovården erbjuds i klientens vardag. Tillgången till servicen tryggas även med hjälp av nya metoder, som digitala och mobila tjänster. Till exempel är socialtjänsterna närservice som produceras hemma hos klienten, som en mobil tjänst eller på verksamhetsställen som är lätta att nå. Sådan service kan vara till exempel hemvård, familjearbete eller barnskydd. Även seniorer får tjänster och hjälp hem. Kommunen har fortfarande en betydande roll i invånarnas vardagsmiljö. Saker som påverkar människors välfärd och hälsa är bland annat småbarnsfostran, utbildning, motionsmöjligheter, måltids- och kulturtjänster, planläggning och trafikarrangemang. Kommunen ansvarar för skötseln av dessa och många andra saker.

+ Hur kan jag påverka?

Du kan göra din röst hörd genom att rösta i landskapsval och utöver det bland annat via ungdomsfullmäktige, åldrings- och handikappråd, klientråd, landskapsinitiativ och folkomröstningar i landskapet. Beslut som gäller ditt område och som tidigare fattades av bl.a. samkommunernas och statens regionala byråer (NTM-centralerna, RFV, arbets- och näringsbyråerna) överförs nu till beslutsfattare som du och andra invånare inom området har valt. Alla invånare i landskapet samt organisationer och stiftelser verksamma inom området har rätt att lägga fram initiativ i frågor gällande landskapets verksamhet.

+ Kan jag tala mitt modersmål i tjänsterna?

Som klient har du rätt att använda finska eller svenska. Ibland saknas ett gemensamt språk. Då måste man skaffa en tolk eller personalen måste säkerställa på något annat sätt att klienten förstår hur hans eller hennes ärende sköts.